Waarom overheidsmediation en burgerparticipatie?

De leefomgeving is van en voor iedereen. Toch komen veel burgers en initiatiefnemers van plannen in de knel, omdat het systeem zo ingewikkeld is geworden dat ze erin vastlopen. Overheden zoeken steeds meer naar oplossingen met draagvlak. Lange procedures van beroep en bezwaar kunnen worden vermeden met de oplossingsgerichte aanpak van overheidsmediation. Dit kan op het moment dat een conflict dreigt te escaleren door middel van het inschakelen van een neutrale en deskundige mediator. Maar ook in een voorstadium als belangen dreigen te botsen kan een deskundige mediator ingeschakeld worden om een proces op neutrale manier samen met alle betrokkenen in goede banen te leiden als procesbegeleider bij een participatieproces.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • 90% slagingskans
 • Veel kennis opgebouwd
 • Gecertificeerde MFN mediator
 • Scherp tarief
 • Ook buiten kantoortijden beschikbaar

Ik ben Henk van Dungen, MfN gecertificeerde mediator, en heb ervaring bij bedrijven en overheden op het gebied van overheidsmediation, beleidsbemiddeling, burgerparticipatie en procesbegeleiding bij ruimtelijke transities. Als deskundige met ervaring en als neutrale derde partij bied ik de meest efficiënte oplossingen met draagvlak.

 • Ruim 30 jaar ervaring
 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Hoge kwaliteit tegen een scherp tarief
 • Oplossingsgericht
 • Ook buiten kantoortijden beschikbaar
samenwerking
Conflict met gemeente

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt een mediator bij geschillen tussen initiatiefnemers van plannen en bij individuele conflicten van burgers met overheden. Vaak wordt overheidsmediation ingezet bij een conflict met de gemeente bij veranderingen in de leefomgeving. De relatie tussen gemeenten (en andere overheden), burgers en initiatiefnemers van bouwplannen (particulieren, woningbouwverenigingen, bouwondernemers en ontwikkelaars), is er een van wederzijdse afhankelijkheid. Belangen van partijen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onafhankelijke en gekwalificeerde mediator die het overleg leidt, is vaak meer dan welkom. Vooral met het oog op een efficiënt proces om een bestaand conflict op te lossen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

Burgerparticipatie, procesbegeleiding en beleidsbemiddeling

Besturen door overheden wordt steeds meer besluiten nemen na overleg met de samenleving. De vertegenwoordigende democratie werkt traditioneel via de gekozen vertegenwoordigers in de overheidsorganen. Maar de steeds mondiger geworden burger wil ook direct meebeslissen, vooraf en niet achteraf. Het nieuwe stelsel rondom vergunningverlening en handhaving in de leefomgeving, de Omgevingswet, gaat uit van minder regels en meer betrokkenheid van belanghebbenden. Dit verandert de aanpak van ruimtelijke plannen van ‘top-down’ naar ‘bottom-up’.

Een mediator kan hierbij een rol vervullen als deskundige en neutrale procesbegeleider:

 • Beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissing scheiden.
 • Een proces organiseren dat vertrouwen wekt.
 • Beleidsvoorbereiding in samenspraak.
 • Belanghebbenden polsen en groeperen.
 • Alle stakeholders aan tafel.
 • Samenspraak op basis van gelijkwaardigheid.
 • Randvoorwaarden van alle stakeholders inventariseren.
 • Samen scenario’s bedenken en afwegen.
 • Organisatie van de uitvoering vastleggen.
 • Uitvoering samen toetsen en eventueel bijsturen.

Voorbeeld van aanpak burgerparticipatie en beleidsbemiddeling

Het doel van beleidsbemiddeling is om een dreigend geschil rond een project of plan te voorkomen. De bottom-up benadering is hierbij leidend: de belanghebbende(n) en burgers worden in een vroeg stadium aan tafel uitgenodigd of starten zelf met een initiatief. Het gezamenlijk en strikt neutraal inventariseren van de belangen van alle betrokkenen geeft de partijen inzicht in elkaars situatie. Hierdoor wordt het eenvoudiger om randvoorwaarden voor het betreffende plan of project af te spreken.

Het proces van beleidsbemiddeling bestaat meestal uit vier fasen:

 • Initiatieffase: De partijen worden gedefinieerd en als gelijkwaardig aangemerkt. In deze fase kan ook pre-mediation (bereidheid onderzoek) en empowerment gewenst zijn.
 • De fase van overheidsmediation: In gestructureerde overleggen worden de belangen geïnventariseerd en de randvoorwaarden besproken en verankerd in een overeenkomst.
 • De planfase: Diverse scenario’s worden uitgewerkt en een keuze gemaakt door middel van toetsing aan de randvoorwaarden. Ook wordt een stappenplan, een organisatie- en overlegstructuur afgesproken.
 • De realisatiefase: De uitvoering van de plannen wordt regelmatig getoetst en eventueel bijgestuurd.

Empowerment

Bij empowerment draait het om een aantal mensen met dezelfde belangen bij elkaar te brengen en samen een belangengroep te vormen. Dit kunnen zelfstandig opererende en ongeorganiseerde burgers of andere betrokkenen zijn, als ze maar dezelfde belangen vertegenwoordigen. Met een georganiseerde belangengroep aan tafel zitten brengt voor alle betrokken partijen structuur en duidelijkheid. Empowerment zorgt ervoor dat de belangengroep een structuur met een vertegenwoordiging heeft en een goed verwoorde mening kan voordragen.

Voorbeeld van overheidsmediation: conflict met de gemeente

1. Beginsituatie

Een ontwikkelaar en een gemeente kwamen met elkaar in conflict vanwege een bouwplan voor een stuk grond. De gemeente vond dat de afspraken niet waren nagekomen en verbrak de overeenkomst. De ontwikkelaar accepteerde de eenzijdige opzegging van de overeenkomst niet en claimde een schadevergoeding. De relatie tussen de partijen bleek verstoord met geen zicht op verbetering.

2. Keuze voor overheidsmediation

Om tot een oplossing te komen stelde de ontwikkelaar aan de gemeente voor om een mediator in te schakelen. Zo zouden ze beiden een lange gerechtelijke procedure kunnen voorkomen met onzekere uitkomst en wellicht naamschade voor beide partijen. Na een aantal kennismakingsgesprekken met drie ervaren en deskundige mediators kwamen zij gezamenlijk tot de keuze voor één mediator.

3. Voorwaarden vooraf

Er was een duidelijke voorwaarde van de ontwikkelaar: de mediationgesprekken moesten minimaal een gelijk financieel resultaat opleveren als te verwachten was van een gerechtelijke procedure. Voor de gemeente moest het een gunstiger financieel resultaat zijn.

4. Mediationgesprekken

Bij aanvang van de mediationgesprekken hadden de betrokkenen veel scepsis en wantrouwen naar elkaar. De mediator koos daarom van begin af aan voor openheid. De partijen kregen de gelegenheid hun grieven en standpunten met elkaar te delen. Hierbij zorgde de mediator ervoor dat iedere partij gelijkwaardig behandeld werd en goed aan het woord kwam. Partijen bleken elkaars standpunten en de motieven achter deze grieven niet goed te kennen. Maar het luisteren naar elkaar en naar de wederzijdse standpunten bracht een begin van begrip voor elkaars achtergrond en de daaruit voortvloeiende standpunten. Het wantrouwen begon al een beetje weg te ebben.

5. Proces

De mediator startte een brainstorm op om te komen tot een eerste inventarisatie van opties voor oplossingen. Dit bracht niet het gewenste effect. De mediator constateerde bij beide partijen een ‘koker-perspectief’, waardoor een patstelling dreigde. Ze waren niet in staat om ‘out of the box’ te denken. De mediator gaf een voorbeeld van een andere casus waarbij beide partijen een oplossing ‘in natura’ hadden bereikt. Hiermee gingen ze verder en werd de benodigde creativiteit in het vinden van oplossingen in een breder kader geactiveerd. Uiteindelijk kwamen de partijen tot twee nieuwe randvoorwaarden: een gezamenlijk plan van aanpak en een compensatie in natura.

6. Oplossing

Dit resulteerde in alternatieve oplossingen, waarvan enkele werden uitgewerkt. De keuze werd gemaakt en de oplossing werd verder uitgewerkt in een kaderstuk, met duidelijke randvoorwaarden voor zowel het proces van samenwerking als het project zelf. Dit kaderstuk werd vervolgens opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Waarin ook nadere afspraken werden gemaakt over de nog steeds opgeschorte juridische procedure. De partijen zijn eruit gekomen.


google map for websites

Maak een afspraak voor een kennismaking

Denk je dat overheidsmediation bij jouw situatie uitkomst kan bieden? Neem dan contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek. Mocht je liever direct contact met mij willen, kun je me telefonisch bereiken op 06 502 63 200. Een e-mail sturen mag uiteraard ook.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.